اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

اساتید دوره MBA و DBA:

اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی:

دکتر سید مهدی الوانی

اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد قزوین.

معروف پدر مدیریت دولتی ایران است و وی از حیث تعداد مقاله در مدیریت جزو نفرات برتر این حوزه است.


دکتر سیدعلی اکبر افجه ای

اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت پژوهشی, مدیریت بازرگانی

سیدعلی اکبر افجه ای متولد شهر تهران است . مرتبه علمی ایشان استاد تمام می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی است.

دکتر وحید ناصحی فر

 

اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت پژوهشی, مدیریت بازرگانی

وحید ناصحی فر متولد شهر تهران است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی است.


پیام حنفی زاده

 

اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت پژوهشی, مدیریت صنعتی

پیام حنفی زاده متولد شهر تهران است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت صنعتی است.


محمود محمدیان محمودی تبار

 

اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت پژوهشی, مدیریت بازرگانی

محمود محمدیان محمودی تبار متولد شهر تهران است . مرتبه علمی ایشان استادیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی است.

محمدرضا کریمی علویجه

اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت پژوهشی, مدیریت بازرگانی

محمدرضا کریمی علویجه متولد شهر تهران است . مرتبه علمی ایشان استادیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی است.


محمد صالح ترکستانی

 

اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت پژوهشی, مدیریت بازرگانی

محمد صالح ترکستانی متولد شهر بردسیر است . مرتبه علمی ایشان استادیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی است.


 

حامد دهقانان

 

معاونت پژوهشی, مدیریت بازرگانی

حامد دهقانان متولد شهر شاهرود است . مرتبه علمی ایشان استادیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید!