اساتید دوره MBA و DBA دانشگاه شهید بهشتی

اساتید دوره MBA و DBA:

اساتید دوره MBA و DBA ورزش دانشگاه شهید بهشتی :

اساتید برجسته و مورد تایید دانشگاه شهید بهشتی و مدیران با سابقه اجرایی و کارآ فرینان برتر در حوزه ورزش